កម្រងសំណួរ-ចម្លើយ វិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅ ភាគ២

សៀវភៅ “កម្រង សំណួរ.ចម្លើយវិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅ” ដែលនៅនឹងដៃរបស់លោកអ្នកនេះ បាន​ប្រជុំទៅ ដោយចំណេះដឹងដ៏ទំលំទូលាយ ថ្មីៗ និងប្លែកៗ ដែលមាន​ប្រយោជន៍​សម្រាប់ អ្នកសិក្សាគ្រប់ៗគ្នា។ គោលបំណងនៃរៀបរៀង និងចងក្រងសៀវភៅនេះ គឺដើម្បីជាជំនួយស្មារតីដល់អ្នកសិក្សាគ្រប់ៗរូប  ក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹង ផ្នែក​វប្បធម៌ទូទៅ និងពិសេសសម្រាប់ជាទុន ក្នុងការប្រឡងប្រជែងនានាដូចជា ការ​ប្រ​លង​​យកអាហារូបករណ៍ផ្សេងៗ ការប្រលងផ្ទៃក្នុង ក៏ដូចជាការ​ប្រលង​សិស្ស ពូកែ ផងដែរ ។

4

Share

Description

សៀវភៅ “កម្រង សំណួរ.ចម្លើយវិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅ” ដែលនៅនឹងដៃរបស់លោកអ្នកនេះ បាន​ប្រជុំទៅ ដោយចំណេះដឹងដ៏ទំលំទូលាយ ថ្មីៗ និងប្លែកៗ ដែលមាន​ប្រយោជន៍​សម្រាប់ អ្នកសិក្សាគ្រប់ៗគ្នា។ គោលបំណងនៃរៀបរៀង និងចងក្រងសៀវភៅនេះ គឺដើម្បីជាជំនួយស្មារតីដល់អ្នកសិក្សាគ្រប់ៗរូប  ក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹង ផ្នែក​វប្បធម៌ទូទៅ និងពិសេសសម្រាប់ជាទុន ក្នុងការប្រឡងប្រជែងនានាដូចជា ការ​ប្រ​លង​​យកអាហារូបករណ៍ផ្សេងៗ ការប្រលងផ្ទៃក្នុង ក៏ដូចជាការ​ប្រលង​សិស្ស ពូកែ ផងដែរ ។

Additional information

ISBN

99789924539032

Edition

1

Publisher

ហាតប៊ុក

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “កម្រងសំណួរ-ចម្លើយ វិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅ ភាគ២”