ការ​គ្រប់គ្រង​ថ្នាក់​រៀន

សៀវភៅ “ការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀន” ជាជំនួយស្មារតីដល់ អ្នកគ្រូ លោកគ្រូ គរុនិស្សិត គរុសិស្ស ដែលមិនសូវសម្បូរឯកសារភាសាខ្មែរ។ វណ្ណកម្ម​នេះ រៀបរៀងឡើងដោយគរុឧទ្ទេសនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ លោកគ្រូ​ ឃិន វណ្ឌី ។

10

Share

Description

សៀវភៅ “ការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀន” ជាជំនួយស្មារតីដល់ អ្នកគ្រូ លោកគ្រូ គរុនិស្សិត គរុសិស្ស ដែលមិនសូវសម្បូរឯកសារភាសាខ្មែរ។ វណ្ណកម្ម​នេះ រៀបរៀងឡើងដោយគរុឧទ្ទេសនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ លោកគ្រូ​ ឃិន វណ្ឌី ។

Additional information

ISBN

ISBNN-843

Edition

1

Publisher

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពឯកសារខ្មែរ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ការ​គ្រប់គ្រង​ថ្នាក់​រៀន”