ការ​ល្បង​បរិយាយ ១​០​០​ទស្សនៈ ដើម្បី​បង្កើន​គុណ​តម្លៃ​ជីវិត

ទស្សនៈគឺគ្រាន់តែជាប្រយោគខ្លីៗ ប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វាអាចនឹងបង្កប់នូវខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលយើងអាចយកទៅគិតពិចារណា វិភាគ និងអនុវត្តបាននៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗ។ ប្រសិនបើបងប្អូនមិនជឿការលើកឡើងមួយនេះទេ សៀវភៅមួយចំណងជើងនេះគឺជាភស្តុតាងដែលអាចសំអាងអំពីគុណតម្លៃដ៏ពិតប្រាកដនៃទស្សនៈនីមួយៗបាន។

5

Share

Description

ទស្សនៈគឺគ្រាន់តែជាប្រយោគខ្លីៗ ប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វាអាចនឹងបង្កប់នូវខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលយើងអាចយកទៅគិតពិចារណា វិភាគ និងអនុវត្តបាននៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗ។ ប្រសិនបើបងប្អូនមិនជឿការលើកឡើងមួយនេះទេ សៀវភៅមួយចំណងជើងនេះគឺជាភស្តុតាងដែលអាចសំអាងអំពីគុណតម្លៃដ៏ពិតប្រាកដនៃទស្សនៈនីមួយៗបាន។

Additional information

ISBN

978-9924-539-85-8

Edition

1

Publisher

ហាតប៊ុក

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ការ​ល្បង​បរិយាយ ១​០​០​ទស្សនៈ ដើម្បី​បង្កើន​គុណ​តម្លៃ​ជីវិត”