កំពូលយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ

អារម្ភកថា
សៀវភៅដែលលោកអ្នកកំពុងអាននេះ បើមើលសើៗនោះហាក់និយាយតែពីរឿងយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបើពិនិត្យដោយពិត យើងក៏អាចបង្វែរវាឱ្យមកជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកផ្សេងៗបានដែរ មានដូចជា យុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកជំនួញ យុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកដឹកនាំ យុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងជាដើម ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយទើបខ្ញុំដាក់ឈ្មោះសៀវភៅនេះថា កំពូលយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ
សៀវភៅនេះរាប់ថាជាចន្លុះដ៏សំខាន់សម្រាប់ការដឹកនាំដំណើរជីវិត និង​ប្រព័ន្ធការងារឱ្យមានភាពស្រួលរលូនប្រកបដោយស្ថិរភាព នេះក៏ព្រោះថា អ្វីៗដែលអាចសម្រេចទៅបានមិនមែនទេវតាឬកត្តាចៃដន្យជាអ្នកកំណត់​ និងផ្ដល់ឱ្យទេ គឺសុទ្ធតែអាចសម្រេចទៅបានដោយសារកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្ត អមជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ស្រួចស្រាល់ ទើបអ្វីៗអាចសម្រេចទៅបានជាស្ថាពរ។
ខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរថា យុទ្ធសាស្ត្រទាំងអម្បាលម៉ានក្នុងសៀវភៅនេះនឹងក្លាយជាឧបករណ៍ញុំាងឱ្យលោកអ្នកអានបានជោគជ័យសម្រេចដូចសេចក្ដីប្រាថ្នាទៅហោង៕
ទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ភ្នំពេញ
ឯក-លាភី
ទំព័រ 118
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm

3

Share

Description

អារម្ភកថា
សៀវភៅដែលលោកអ្នកកំពុងអាននេះ បើមើលសើៗនោះហាក់និយាយតែពីរឿងយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបើពិនិត្យដោយពិត យើងក៏អាចបង្វែរវាឱ្យមកជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកផ្សេងៗបានដែរ មានដូចជា យុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកជំនួញ យុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកដឹកនាំ យុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងជាដើម ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយទើបខ្ញុំដាក់ឈ្មោះសៀវភៅនេះថា កំពូលយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ
សៀវភៅនេះរាប់ថាជាចន្លុះដ៏សំខាន់សម្រាប់ការដឹកនាំដំណើរជីវិត និង​ប្រព័ន្ធការងារឱ្យមានភាពស្រួលរលូនប្រកបដោយស្ថិរភាព នេះក៏ព្រោះថា អ្វីៗដែលអាចសម្រេចទៅបានមិនមែនទេវតាឬកត្តាចៃដន្យជាអ្នកកំណត់​ និងផ្ដល់ឱ្យទេ គឺសុទ្ធតែអាចសម្រេចទៅបានដោយសារកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្ត អមជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ស្រួចស្រាល់ ទើបអ្វីៗអាចសម្រេចទៅបានជាស្ថាពរ។
ខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរថា យុទ្ធសាស្ត្រទាំងអម្បាលម៉ានក្នុងសៀវភៅនេះនឹងក្លាយជាឧបករណ៍ញុំាងឱ្យលោកអ្នកអានបានជោគជ័យសម្រេចដូចសេចក្ដីប្រាថ្នាទៅហោង៕
ទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ភ្នំពេញ
ឯក-លាភី
ទំព័រ 118
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm

Additional information

ISBN

ISBN-0000

Edition

0

Publisher

រោងពុម្ពព្រៃស

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “កំពូលយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ”