ខួរក្បាលខ្មែរ ទម្ងន់ប៉ុន្មាន?

“ខួរក្បាលខ្មែរទម្ងន់ប៉ុន្មាន?” ជាសំនួរមួយមើលទៅចម្លែកបន្តិច អត់​ប្រយោជន៍​បន្តិច និងជាការមាក់ងាយបន្តិចផង។ ចម្លែកត្រង់ថាហេតុ​អ្វី​សួរសំនួរបែបនេះ ព្រោះមិន​មានអ្នកណាគេសួរសំនួរយ៉ាងនេះទេ។ អត់​ប្រយោជន៍ត្រង់ថា សួរដើម្បីអ្វី ទម្ងន់ប៉ុន្មាន​តើវាយ៉ាងម៉េចទៅទាក់ទងអី​ដល់​ភាពចាំបាច់នៃការរស់នៅ។ ឯមាក់ងាយនៅត្រង់ថា សំនួរចង់​និយាយ​ថាខួរក្បាលខ្មែរមិនគ្រប់គីឡូ ឬ លើសគីឡូនាំឲ្យធ្ងន់ដើរធេងធោងរឺ? ចម្លើយ គឺងាយណាស់។

យើងអាចឆ្លើយដោយមិនចាំបាច់​គិត​ថាៈ ជនជាតិ​ខ្មែរ​ក៏ដូចជនជាតិដទៃទៀតដែរ ដូចនេះទម្ងន់ខួរក្បាលក៏មិន​ខុសគ្នា​ប៉ុន្មានទេ ​ជាទូទៅ​មាន​ប្រមាណចន្លោះពី១.៣​គីឡូក្រាម ទៅ១.៤​គីឡូក្រាម  ឬក៏ឆ្លើយថា យកទៅថ្លឹងទៅនោះ​នឹងដឹងហើយ។ ងាយមែន តែ​វាមិនសាមញ្ញបែបនេះពេកទេ ។ “ខួរក្បាលខ្មែរទម្ងន់ប៉ុន្មាន? ” មានគោលបំណងពិតប្រាកដ គឺ​មិន​មែននៅត្រង់​វាស់វែង ថ្លឹង គណនា ទម្ងន់ខួរក្បាលខ្មែរ​ឲ្យបានត្រឹម​ត្រូ​វតាមរូបសាស្រ្តនោះឡើយ តែយើងចង់ដឹងពីទម្ងន់ផ្នែកគំនិត បញ្ញា។ ថាតើខួរក្បាលខ្មែរមានតុល្យភាពកម្រិតណា? មានសុខភាពល្អឬទេ? មាន​ជំងឺដែរឬទេ? មានទិន្នន័យអ្វីខ្លះដែលនៅក្នុងនោះ ដែលបាន​បន្តពីជំនាន់​មួយទៅជំនាន់មួយ?

3

Share

Description

“ខួរក្បាលខ្មែរទម្ងន់ប៉ុន្មាន?” ជាសំនួរមួយមើលទៅចម្លែកបន្តិច អត់​ប្រយោជន៍​បន្តិច និងជាការមាក់ងាយបន្តិចផង។ ចម្លែកត្រង់ថាហេតុ​អ្វី​សួរសំនួរបែបនេះ ព្រោះមិន​មានអ្នកណាគេសួរសំនួរយ៉ាងនេះទេ។ អត់​ប្រយោជន៍ត្រង់ថា សួរដើម្បីអ្វី ទម្ងន់ប៉ុន្មាន​តើវាយ៉ាងម៉េចទៅទាក់ទងអី​ដល់​ភាពចាំបាច់នៃការរស់នៅ។ ឯមាក់ងាយនៅត្រង់ថា សំនួរចង់​និយាយ​ថាខួរក្បាលខ្មែរមិនគ្រប់គីឡូ ឬ លើសគីឡូនាំឲ្យធ្ងន់ដើរធេងធោងរឺ? ចម្លើយ គឺងាយណាស់។

យើងអាចឆ្លើយដោយមិនចាំបាច់​គិត​ថាៈ ជនជាតិ​ខ្មែរ​ក៏ដូចជនជាតិដទៃទៀតដែរ ដូចនេះទម្ងន់ខួរក្បាលក៏មិន​ខុសគ្នា​ប៉ុន្មានទេ ​ជាទូទៅ​មាន​ប្រមាណចន្លោះពី១.៣​គីឡូក្រាម ទៅ១.៤​គីឡូក្រាម  ឬក៏ឆ្លើយថា យកទៅថ្លឹងទៅនោះ​នឹងដឹងហើយ។ ងាយមែន តែ​វាមិនសាមញ្ញបែបនេះពេកទេ ។ “ខួរក្បាលខ្មែរទម្ងន់ប៉ុន្មាន? ” មានគោលបំណងពិតប្រាកដ គឺ​មិន​មែននៅត្រង់​វាស់វែង ថ្លឹង គណនា ទម្ងន់ខួរក្បាលខ្មែរ​ឲ្យបានត្រឹម​ត្រូ​វតាមរូបសាស្រ្តនោះឡើយ តែយើងចង់ដឹងពីទម្ងន់ផ្នែកគំនិត បញ្ញា។ ថាតើខួរក្បាលខ្មែរមានតុល្យភាពកម្រិតណា? មានសុខភាពល្អឬទេ? មាន​ជំងឺដែរឬទេ? មានទិន្នន័យអ្វីខ្លះដែលនៅក្នុងនោះ ដែលបាន​បន្តពីជំនាន់​មួយទៅជំនាន់មួយ?

Additional information

ISBN

9789996371011

Edition

2

Publisher

ហាតប៊ុក

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ខួរក្បាលខ្មែរ ទម្ងន់ប៉ុន្មាន?”