ខ្មែរមិនដែលសូន្យ

ខ្មែរមិនដែលសូន្យ” គឺជាព្រលឹងមួយដ៏ខ្លាំងក្លានិងអាថ៌កំបាំងបំផុតរបស់ខ្មែរ ដែលការពារខ្មែរមិនឱ្យបាត់បង់ពីការយាយីបំផ្លាញរាប់រយឆ្នាំមកហើយ។

សត្រូវបាននិងកំពុងស្វែងរកព្រលឹងនេះដើម្បីកម្ទេច​ចោល។ ប្រហែលជាគេមិនទាន់រកឃើញ ជិតរកឃើញ ឬរកឃើញហើយក៏មិនដឹង។ តែចំពោះខ្មែរវិញ មិនដឹងអ្វីទាំងអស់ កុំថាឡើយខំប្រឹងស្វែងរកនិងការពារនោះ ចួនកាលកំពុងតែបំផ្លាញព្រលឹងនេះដោយមិនដឹងខ្លួនផង។

សត្រូវបាននិងកំពុងស្វែងរកព្រលឹងនេះដើម្បីកម្ទេច​ចោល។ ប្រហែលជាគេមិនទាន់រកឃើញ ជិតរកឃើញ ឬរកឃើញហើយក៏មិនដឹង។ តែចំពោះខ្មែរវិញ មិនដឹងអ្វីទាំងអស់ កុំថាឡើយខំប្រឹងស្វែងរកនិងការពារនោះ ចួនកាលកំពុងតែបំផ្លាញព្រលឹងនេះដោយមិនដឹងខ្លួនផង។

2

Share

Description

ខ្មែរមិនដែលសូន្យ” គឺជាព្រលឹងមួយដ៏ខ្លាំងក្លានិងអាថ៌កំបាំងបំផុតរបស់ខ្មែរ ដែលការពារខ្មែរមិនឱ្យបាត់បង់ពីការយាយីបំផ្លាញរាប់រយឆ្នាំមកហើយ។

សត្រូវបាននិងកំពុងស្វែងរកព្រលឹងនេះដើម្បីកម្ទេច​ចោល។ ប្រហែលជាគេមិនទាន់រកឃើញ ជិតរកឃើញ ឬរកឃើញហើយក៏មិនដឹង។ តែចំពោះខ្មែរវិញ មិនដឹងអ្វីទាំងអស់ កុំថាឡើយខំប្រឹងស្វែងរកនិងការពារនោះ ចួនកាលកំពុងតែបំផ្លាញព្រលឹងនេះដោយមិនដឹងខ្លួនផង។

សត្រូវបាននិងកំពុងស្វែងរកព្រលឹងនេះដើម្បីកម្ទេច​ចោល។ ប្រហែលជាគេមិនទាន់រកឃើញ ជិតរកឃើញ ឬរកឃើញហើយក៏មិនដឹង។ តែចំពោះខ្មែរវិញ មិនដឹងអ្វីទាំងអស់ កុំថាឡើយខំប្រឹងស្វែងរកនិងការពារនោះ ចួនកាលកំពុងតែបំផ្លាញព្រលឹងនេះដោយមិនដឹងខ្លួនផង។

Additional information

ISBN

978-9924-539-81-0

Edition

0

Publisher

ហាតប៊ុក

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ខ្មែរមិនដែលសូន្យ”