ខ្យល់​ដង្ហើម

ខ្យល់ដង្ហើម ជាសៀវភៅលើកទឹកចិត្តថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីស្នាដៃទី១ វិញ្ញាសាជីវិត និងស្នាដៃទី២ កាដូជីវិត។ សៀវភៅនេះខុសពីសៀវភៅមុនៗត្រង់ថា គ្រប់អត្ថបទសំណេរក្នុងសៀភៅនេះបានមកពី Inner voice ។ អត្ថបទទាំង៦៨ នឹងនិយាយអំពីការគិតទៅរករឿងវិជ្ជមាន (អភិវឌ្ឍស្មារតីនៃការនឹកគិត) ការមាននូវអំណរគុណ ការដើរតាមក្ដីស្រមៃ ការកំណត់គោលដៅ ការសាងទំនាក់ទំនង និងរក្សាទំនាក់ទំនង គ្រួសារ ស្នេហា និងមិត្តភក្ដិ មេរៀនពីការផ្ដល់ឱ្យ និងការទទួលយកនូវក្ដីស្រឡាញ់។ អ្នកអាននឹងរកឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងបទសំណេរភាគច្រើនក្នុងសៀវភៅនេះ ហើយវាជា

8

Share

Description

ខ្យល់ដង្ហើម ជាសៀវភៅលើកទឹកចិត្តថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីស្នាដៃទី១ វិញ្ញាសាជីវិត និងស្នាដៃទី២ កាដូជីវិត។ សៀវភៅនេះខុសពីសៀវភៅមុនៗត្រង់ថា គ្រប់អត្ថបទសំណេរក្នុងសៀភៅនេះបានមកពី Inner voice ។ អត្ថបទទាំង៦៨ នឹងនិយាយអំពីការគិតទៅរករឿងវិជ្ជមាន (អភិវឌ្ឍស្មារតីនៃការនឹកគិត) ការមាននូវអំណរគុណ ការដើរតាមក្ដីស្រមៃ ការកំណត់គោលដៅ ការសាងទំនាក់ទំនង និងរក្សាទំនាក់ទំនង គ្រួសារ ស្នេហា និងមិត្តភក្ដិ មេរៀនពីការផ្ដល់ឱ្យ និងការទទួលយកនូវក្ដីស្រឡាញ់។ អ្នកអាននឹងរកឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងបទសំណេរភាគច្រើនក្នុងសៀវភៅនេះ ហើយវាជា

Additional information

ISBN

9789924922056

Edition

1

Publisher

សៀវភៅជីវិត

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ខ្យល់​ដង្ហើម”