គំនិត​បង្កើត​ភាព​ស្តុក​ស្ត​ម្ភ

គោលការណ៍ទាំង ១៣ ចំណុចដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានដែលត្រូវបានបរិយាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ដើម្បីបំពេញសេចក្តីជោគជ័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ

មតិអំពីស្នាដៃសៀវភៅ

“បុគ្គលជោគជ័យ សឹងតែទាំងអស់ដែលខ្ញុំស្គាល់សុទ្ធតែអានសៀវភៅ៖ គំនិតបង្កើតភាពស្តុកស្តម្ភ នេះ” – Mr. Dan Lok

7

Share

Description

គោលការណ៍ទាំង ១៣ ចំណុចដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានដែលត្រូវបានបរិយាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ដើម្បីបំពេញសេចក្តីជោគជ័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ

មតិអំពីស្នាដៃសៀវភៅ

“បុគ្គលជោគជ័យ សឹងតែទាំងអស់ដែលខ្ញុំស្គាល់សុទ្ធតែអានសៀវភៅ៖ គំនិតបង្កើតភាពស្តុកស្តម្ភ នេះ” – Mr. Dan Lok

Additional information

ISBN

ISBN-0006

Edition

3

Publisher

EDU

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “គំនិត​បង្កើត​ភាព​ស្តុក​ស្ត​ម្ភ”