ដេ​រី​វេ​នៃ​អនុ​គម​ន៏

សៀវភៅគណិតវិទ្យាល្អៗសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២ និងថ្នាក់ទី១១ យកទៅរៀនដោយខ្លួនឯង មានពន្យល់មេរៀនងាយយល់ ជាពិសេសមានគន្លិះចង់ចាំរូបមន្ត ។

2

Share

Description

សៀវភៅគណិតវិទ្យាល្អៗសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២ និងថ្នាក់ទី១១ យកទៅរៀនដោយខ្លួនឯង មានពន្យល់មេរៀនងាយយល់ ជាពិសេសមានគន្លិះចង់ចាំរូបមន្ត ។

Additional information

ISBN

ISBNN-190

Edition

1

Publisher

Infinity Publishing House

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ដេ​រី​វេ​នៃ​អនុ​គម​ន៏”