តើ… ១០៨សំណួរទាក់ទងនឹងអាស៊ាន

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពដាំដើមជីវិត សូមណែនាំសៀវភៅតើ…? ១០៨សំណួរ​ទាក់ទងនឹងអាស៊ាន ដែលរួបរួមសំណួរគ្រប់រឿងទាក់ទងនឹងអាស៊ាន ព្រមគ្នានឹងចម្លើយខ្លីៗ យល់បានងាយ​ គ្របដណ្តប់ចំណេះដឹងខាងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយ​​ សង្គម និងវប្បធម៌ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈចូលទៅកាន់សហគមន៍​ សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ២០១៥ប្រកបដោយមោទនៈ។
បើទុកណាជាទិន្នន័យមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹងអាស៊ានមិនអាចយកទៅប្រើបានដោយផ្ទាល់ តែក៏អាចធ្វើឱ្យយើងស្គាល់និងយល់ ព្រមទទួលនូវភាពដូចគ្នានិងខុសគ្នារបស់មិត្តជិតខាង មុននឹងយើងរួមគ្នាតែមួយក្នុងនាម «សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែរ»។​
១…២…៣… សូមអញ្ជើញតេស្តិ៍ចំណេះដឹង ល្បងប្រាជ្ញាទាក់ទងនឹងអាស៊ានក្នុងពេលនេះទាំងអស់គ្នា!
——————————
បោះពុម្ពដោយ រោងពុម្ពព្រៃស
ភាសា ភាសាខ្មែរ
លេខកូដ A142
បារកូដ 9789996393655
ទំព័រ 158
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm

3

Share

Description

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពដាំដើមជីវិត សូមណែនាំសៀវភៅតើ…? ១០៨សំណួរ​ទាក់ទងនឹងអាស៊ាន ដែលរួបរួមសំណួរគ្រប់រឿងទាក់ទងនឹងអាស៊ាន ព្រមគ្នានឹងចម្លើយខ្លីៗ យល់បានងាយ​ គ្របដណ្តប់ចំណេះដឹងខាងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយ​​ សង្គម និងវប្បធម៌ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈចូលទៅកាន់សហគមន៍​ សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ២០១៥ប្រកបដោយមោទនៈ។
បើទុកណាជាទិន្នន័យមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹងអាស៊ានមិនអាចយកទៅប្រើបានដោយផ្ទាល់ តែក៏អាចធ្វើឱ្យយើងស្គាល់និងយល់ ព្រមទទួលនូវភាពដូចគ្នានិងខុសគ្នារបស់មិត្តជិតខាង មុននឹងយើងរួមគ្នាតែមួយក្នុងនាម «សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែរ»។​
១…២…៣… សូមអញ្ជើញតេស្តិ៍ចំណេះដឹង ល្បងប្រាជ្ញាទាក់ទងនឹងអាស៊ានក្នុងពេលនេះទាំងអស់គ្នា!
——————————
បោះពុម្ពដោយ រោងពុម្ពព្រៃស
ភាសា ភាសាខ្មែរ
លេខកូដ A142
បារកូដ 9789996393655
ទំព័រ 158
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm

Additional information

ISBN

ISBN-282

Edition

0

Publisher

រោងពុម្ពព្រៃស

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “តើ… ១០៨សំណួរទាក់ទងនឹងអាស៊ាន”