ត្រៀម​ចេញ​រក​ស៊ី​ឲ្យ​ចំ​គោល​ដៅ

សម្រាប់អាជីវកម្ម គិតត្រូវ ត្រៀមត្រូវ ចាប់ផ្តើមត្រូវ ចាយត្រូវ គឺចំណេញ សៀវភៅមួយក្បាលនេះ ប្រាប់អ្នកពីវិធីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដ៏ត្រឹមត្រូវចំណាយតិច កាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការបរាជ័យ។  អំពីអ្នកនិពន្ធ លោក មេ៉ង សុងហោរ ជាអ្នកនិពន្ធ និងប្រធាននិពន្ធBusiness Cambodia និងជា សហស្ថាបនិក ផ្សារខ្មែរ

10

Share

Description

សម្រាប់អាជីវកម្ម គិតត្រូវ ត្រៀមត្រូវ ចាប់ផ្តើមត្រូវ ចាយត្រូវ គឺចំណេញ សៀវភៅមួយក្បាលនេះ ប្រាប់អ្នកពីវិធីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដ៏ត្រឹមត្រូវចំណាយតិច កាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការបរាជ័យ។  អំពីអ្នកនិពន្ធ លោក មេ៉ង សុងហោរ ជាអ្នកនិពន្ធ និងប្រធាននិពន្ធBusiness Cambodia និងជា សហស្ថាបនិក ផ្សារខ្មែរ

Additional information

ISBN

ISBNN-738

Edition

1

Publisher

ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ត្រៀម​ចេញ​រក​ស៊ី​ឲ្យ​ចំ​គោល​ដៅ”