និទានបង្រៀនគំនិត

រឿងនិទានគឺជាវិធីសាស្រ្តដ៏ល្អមួយក្នុងការបណ្តុះចំណេះដឹងដល់អ្នកអាន ដោយមិនធ្វើឱ្យអ្នកអានមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញ ឬស្រេ្ត​ស មិនតែប៉ុណ្ណោះរឿងនិទានអាចធ្វើឱ្យយើងមានអភិន្ទនភាពសប្បាយរីករាយ​ និងធ្វើឱ្យកើនចិត្តនាការទៅតាមសាច់រឿងផងដែរ។
កំទ្បុងពេលដែលអ្នករៀបរៀងកំពុងសិក្សានៅទីក្រុងបាង​កកចាប់តំាងពីឆ្នំា​២០០៣មក ក្នុងពេលទំនេរក៏បានអានសៀវភៅផ្សេងៗតាមចំណូលចិត្ត ដោយឃើញថារឿងនិទានទំាងនេះមានសាច់រឿងគួរឱ្យអភិន្ទន ព្រមទំាងបង្កប់នូវគោលគំនិតផ្សេងៗជាច្រើនផងនោះ ទើបអ្នករៀប​រៀង​​ចាប់ផ្តើមហាត់បកប្រែលេងៗម្តងមួយរឿងៗ ចេញពីសៀវភៅជាច្រើនក្បាល ដោយបានជ្រើសរើសយកតែរឿងណាដែលល្អ លុះបកប្រែរួចហើយក៏បានដាក់ប្រកាសនៅក្នុងប្លុកវើតផ្រេស ឱ្យប្រិយមិត្តអានកម្សាន្ត។ ដោយឃើញថា រឿងរ៉ាវដែលបានបកប្រែកាន់តែច្រើនឡើងៗ ព្រោះសន្សំមកជាច្រើនឆ្នំា ទើបអ្នករៀបរៀង គិតបូករួមជាសៀវភៅទុកគ្រាន់ជាអនុស្សាវរីយ៍ បើទោះណាពាក្យពេចន៍ ឃ្លាល្បះ ប្រយោគមិនសូវពិរោះក្បោះក្បាយក្តី តែសង្ឃឹម​ថា លោកអ្នកអានទំាងឡាយជួយផ្តល់នូវយោលបល់ដើម្បីបានកែប្រែឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើង។
អ្នករៀបរៀងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមំាថា​ រឿងនិទានទំាងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ នឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកអានមិនច្រើនក៏តិច។ បើមានកំហុសឆ្គងម្តេចក្តី អ្នករៀបរៀងសូមទទួលយកការណែនំាដោយស្មោះអស់ពីចិត្ត។
ទំព័រ 134
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm

2

Share

Description

រឿងនិទានគឺជាវិធីសាស្រ្តដ៏ល្អមួយក្នុងការបណ្តុះចំណេះដឹងដល់អ្នកអាន ដោយមិនធ្វើឱ្យអ្នកអានមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញ ឬស្រេ្ត​ស មិនតែប៉ុណ្ណោះរឿងនិទានអាចធ្វើឱ្យយើងមានអភិន្ទនភាពសប្បាយរីករាយ​ និងធ្វើឱ្យកើនចិត្តនាការទៅតាមសាច់រឿងផងដែរ។
កំទ្បុងពេលដែលអ្នករៀបរៀងកំពុងសិក្សានៅទីក្រុងបាង​កកចាប់តំាងពីឆ្នំា​២០០៣មក ក្នុងពេលទំនេរក៏បានអានសៀវភៅផ្សេងៗតាមចំណូលចិត្ត ដោយឃើញថារឿងនិទានទំាងនេះមានសាច់រឿងគួរឱ្យអភិន្ទន ព្រមទំាងបង្កប់នូវគោលគំនិតផ្សេងៗជាច្រើនផងនោះ ទើបអ្នករៀប​រៀង​​ចាប់ផ្តើមហាត់បកប្រែលេងៗម្តងមួយរឿងៗ ចេញពីសៀវភៅជាច្រើនក្បាល ដោយបានជ្រើសរើសយកតែរឿងណាដែលល្អ លុះបកប្រែរួចហើយក៏បានដាក់ប្រកាសនៅក្នុងប្លុកវើតផ្រេស ឱ្យប្រិយមិត្តអានកម្សាន្ត។ ដោយឃើញថា រឿងរ៉ាវដែលបានបកប្រែកាន់តែច្រើនឡើងៗ ព្រោះសន្សំមកជាច្រើនឆ្នំា ទើបអ្នករៀបរៀង គិតបូករួមជាសៀវភៅទុកគ្រាន់ជាអនុស្សាវរីយ៍ បើទោះណាពាក្យពេចន៍ ឃ្លាល្បះ ប្រយោគមិនសូវពិរោះក្បោះក្បាយក្តី តែសង្ឃឹម​ថា លោកអ្នកអានទំាងឡាយជួយផ្តល់នូវយោលបល់ដើម្បីបានកែប្រែឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើង។
អ្នករៀបរៀងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមំាថា​ រឿងនិទានទំាងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ នឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកអានមិនច្រើនក៏តិច។ បើមានកំហុសឆ្គងម្តេចក្តី អ្នករៀបរៀងសូមទទួលយកការណែនំាដោយស្មោះអស់ពីចិត្ត។
ទំព័រ 134
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm

Additional information

ISBN

ISBN-0000

Edition

0

Publisher

Publisher Name

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “និទានបង្រៀនគំនិត”