និទានផ្តល់គំនិត ភាគ២

“និទានផ្តល់គំនិត” មានរឿងនិទានខ្លីៗ ចំនួន៦២ ដែលនិយាយអំពីដំណើរជីវិតរស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សសត្វក្នុងលោក។ ជាទូទៅ មនុស្សមួយចំនួនគិត និងយល់ថា រឿងនិទានគឺសម្រាប់តែក្មេងតូចៗ ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំ រឿងនិទាន គឺសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា គ្រប់វ័យ ត្បិតអីរឿងនិទាន មាន​លក្ខណៈសាមញ្ញ និងទាក់ទងជាមួយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគ្រប់គ្នាដែរ។លើសពីនេះ ហើយកាន់តែពិសេស គឺគំនិត និងគុណធម៌ទាំង​ឡាយដែលផ្តល់ដោយសៀវភៅមួយក្បាលនេះ មិនមែនសម្រាប់តែអ្នកម្នាក់ឯង​ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាគឺជា“មរតកបញ្ញា” សម្រាប់កូនៗជាទីស្រលាញ់ និងក្មេងជំនាន់ក្រោយ ក្នុង​ឆន្ទះកសាងគ្រួសារ និងសង្គមជាតិប្រកបដោយវឌ្ឍនភាព និងគ្រឹះនៃគុណធម៌ដ៏រឹងមាំ។

3

Share

Description

“និទានផ្តល់គំនិត” មានរឿងនិទានខ្លីៗ ចំនួន៦២ ដែលនិយាយអំពីដំណើរជីវិតរស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សសត្វក្នុងលោក។ ជាទូទៅ មនុស្សមួយចំនួនគិត និងយល់ថា រឿងនិទានគឺសម្រាប់តែក្មេងតូចៗ ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំ រឿងនិទាន គឺសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា គ្រប់វ័យ ត្បិតអីរឿងនិទាន មាន​លក្ខណៈសាមញ្ញ និងទាក់ទងជាមួយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគ្រប់គ្នាដែរ។លើសពីនេះ ហើយកាន់តែពិសេស គឺគំនិត និងគុណធម៌ទាំង​ឡាយដែលផ្តល់ដោយសៀវភៅមួយក្បាលនេះ មិនមែនសម្រាប់តែអ្នកម្នាក់ឯង​ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាគឺជា“មរតកបញ្ញា” សម្រាប់កូនៗជាទីស្រលាញ់ និងក្មេងជំនាន់ក្រោយ ក្នុង​ឆន្ទះកសាងគ្រួសារ និងសង្គមជាតិប្រកបដោយវឌ្ឍនភាព និងគ្រឹះនៃគុណធម៌ដ៏រឹងមាំ។

Additional information

ISBN

9789996371066

Edition

1

Publisher

ហាតប៊ុក

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “និទានផ្តល់គំនិត ភាគ២”