បង្កើត​លុយ​ពី​អចល​ន​ទ្រព្យ

អចលនទ្រព្យ ជាយានដែលអាចនាំអ្នកទៅកាន់សេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុដោយអាចវិនិយោគតាមធនធាន និងផែនការដោយសារប្រតិបត្តការណ៍មិនមានភាពស្មុកស្មាញគា្រន់តែទិញហើយរក្សាទុកអោយយូនោះ និងឡើងថ្លៃជាមិនខាន។

10

Share

Description

អចលនទ្រព្យ ជាយានដែលអាចនាំអ្នកទៅកាន់សេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុដោយអាចវិនិយោគតាមធនធាន និងផែនការដោយសារប្រតិបត្តការណ៍មិនមានភាពស្មុកស្មាញគា្រន់តែទិញហើយរក្សាទុកអោយយូនោះ និងឡើងថ្លៃជាមិនខាន។

Additional information

ISBN

0

Edition

2

Publisher

Bonan Chea

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “បង្កើត​លុយ​ពី​អចល​ន​ទ្រព្យ”