ប​ណ្តុំ​គំនិត ភាគ​១

យើងយល់ស្របទាំងអស់គ្នាថា ជីវិតមិនអាចជោគជ័យដោយសារ តែ​គំនិតមួយ ឬពីរ ប៉ុណ្ណោះនោះទេ។ ដូចនេះហើយ ទើបក្រុមរបស់យើង បាន​រួមគ្នាស្រាវជ្រាវ ប្រែសម្រួល និងរៀបរៀងសៀវភៅជិត២០០ទំព័រនេះ។ “បណ្តុំគំនិត ភាគ១”​ ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនូវគំនិតផ្សេងៗ ពីប្រភពយ៉ាង​ច្រើន ពិសេសពីគេហទំព័របរទេសល្បីល្បាញ។ រាល់គំនិតដែលសៀវភៅនេះបានផ្តល់ជូន គឺពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតប្រចាំ​ថ្ងៃរបស់យើងតែម្តង ជុំវិញរឿងជីវិត រឿងផ្ទាល់ខ្លួន ការងារ ក្តីស្រលាញ់ គ្រួសារ និងសង្គមជាតិ ជាដើម។ វាក៏បានប្រមូលផ្តុំនូវអត្ថបទដែលផ្តល់គំនិត ជាប្រយោជន៍ចំនួន៦២ ដែលទុកគ្រាន់ពិចារណា ថ្លឹងថ្លែង បណ្តុះជាគំនិត និងចំណេះដឹងយ៉ាងសម្បូរបែប ពិសេសអាចយករាល់គំនិតទាំងអស់ ដើម្បី ដាក់ចេញជាសកម្មភាពបានទៀតផង។

5

Share

Description

យើងយល់ស្របទាំងអស់គ្នាថា ជីវិតមិនអាចជោគជ័យដោយសារ តែ​គំនិតមួយ ឬពីរ ប៉ុណ្ណោះនោះទេ។ ដូចនេះហើយ ទើបក្រុមរបស់យើង បាន​រួមគ្នាស្រាវជ្រាវ ប្រែសម្រួល និងរៀបរៀងសៀវភៅជិត២០០ទំព័រនេះ។ “បណ្តុំគំនិត ភាគ១”​ ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនូវគំនិតផ្សេងៗ ពីប្រភពយ៉ាង​ច្រើន ពិសេសពីគេហទំព័របរទេសល្បីល្បាញ។ រាល់គំនិតដែលសៀវភៅនេះបានផ្តល់ជូន គឺពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតប្រចាំ​ថ្ងៃរបស់យើងតែម្តង ជុំវិញរឿងជីវិត រឿងផ្ទាល់ខ្លួន ការងារ ក្តីស្រលាញ់ គ្រួសារ និងសង្គមជាតិ ជាដើម។ វាក៏បានប្រមូលផ្តុំនូវអត្ថបទដែលផ្តល់គំនិត ជាប្រយោជន៍ចំនួន៦២ ដែលទុកគ្រាន់ពិចារណា ថ្លឹងថ្លែង បណ្តុះជាគំនិត និងចំណេះដឹងយ៉ាងសម្បូរបែប ពិសេសអាចយករាល់គំនិតទាំងអស់ ដើម្បី ដាក់ចេញជាសកម្មភាពបានទៀតផង។

Additional information

ISBN

9789924914143

Edition

1

Publisher

ហាតប៊ុក

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ប​ណ្តុំ​គំនិត ភាគ​១”