បាក់​ទឹក​ចិត្ត

ខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំគួរតែរៀបរៀងសៀវភៅមួយក្បាលនេះឡើង គឺដើម្បីជាការបើកបង្ហាញ និងស្វែងយល់ពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះ ក៏ដូចជាស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាល់, មូលហេតុ និង ដំណោះស្រាយមួយចំនួន សម្រាបឱ្យមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ ទុកគ្រាន់ស្វែងយល់ និង បង្កាខ្លួនឯងកុំឱ្យធ្លាក់ខ្លួនចូលក្នុងជំងឺមួយនេះ៕

2

Share

Description

ខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំគួរតែរៀបរៀងសៀវភៅមួយក្បាលនេះឡើង គឺដើម្បីជាការបើកបង្ហាញ និងស្វែងយល់ពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះ ក៏ដូចជាស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាល់, មូលហេតុ និង ដំណោះស្រាយមួយចំនួន សម្រាបឱ្យមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ ទុកគ្រាន់ស្វែងយល់ និង បង្កាខ្លួនឯងកុំឱ្យធ្លាក់ខ្លួនចូលក្នុងជំងឺមួយនេះ៕

Additional information

ISBN

ISBNN-176

Edition

1

Publisher

Business Record

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “បាក់​ទឹក​ចិត្ត”