ពីជគណិត​ថ្នាក់​ទី ១​០ ភាគ​១

សៀវភៅនេះសរសេរមានការពន្យល់ក្បោះក្បាយ។ សៀវភៅនេះមានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនចំពោះសិស្សានុសិស្ស។ រួមមាន ពន្យល់មេរៀនលម្អិត លំហាត់គំរូ និងដំណោះស្រាយ លំហាត់ជ្រើសរើសបន្ថែមជាច្រើន។

3

Share

Description

សៀវភៅនេះសរសេរមានការពន្យល់ក្បោះក្បាយ។ សៀវភៅនេះមានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនចំពោះសិស្សានុសិស្ស។ រួមមាន ពន្យល់មេរៀនលម្អិត លំហាត់គំរូ និងដំណោះស្រាយ លំហាត់ជ្រើសរើសបន្ថែមជាច្រើន។

Additional information

ISBN

ISBNN-294

Edition

1

Publisher

We Start Education

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ពីជគណិត​ថ្នាក់​ទី ១​០ ភាគ​១”