ពេជ្រ​មួយ​ពាន់​គ្រាប់ ភាគ​២

ពេជ្រមួយពាន់គ្រាប់ ភាគ២ នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយមាន​គោល​​គំនិត និង​ទស្សនៈ​ចំនួន៥០០ ដែល​និយាយ​​អំពីជីវិត ខ្លួនឯង ភាព​ជោគ​ជ័យនិង​បរាជ័យ ការសិក្សា ការអភិវឌ្ឍន៍ ស្នេហា ​មិត្តភាព អាពាហ៍ពិពាហ៍ គ្រួសារ ការងារ ជំនួញ សុខភាព សុវត្ថិភាព សង្គមជាតិ ​ផែនដី ព្រមទាំង​គោល​គំនិត និង​ទស្សនៈ​ទូទៅ​ដទៃទៀត​ផងដែរ។  លើសពីនេះក៏មានប្រវត្តិ សង្ខេបរបស់បុគ្គលជោគជ័យ និងល្បីឈ្មោះ មួយចំនួនដូចជា អ្នក​នយោបាយ ទស្សនវិទូ អ្នកជំនួញ សាស្រ្តា​ចារ្យ អ្នក​វិទ្យាសាស្រ្ត សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស​ជាដើម។

3

Share

Description

ពេជ្រមួយពាន់គ្រាប់ ភាគ២ នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយមាន​គោល​​គំនិត និង​ទស្សនៈ​ចំនួន៥០០ ដែល​និយាយ​​អំពីជីវិត ខ្លួនឯង ភាព​ជោគ​ជ័យនិង​បរាជ័យ ការសិក្សា ការអភិវឌ្ឍន៍ ស្នេហា ​មិត្តភាព អាពាហ៍ពិពាហ៍ គ្រួសារ ការងារ ជំនួញ សុខភាព សុវត្ថិភាព សង្គមជាតិ ​ផែនដី ព្រមទាំង​គោល​គំនិត និង​ទស្សនៈ​ទូទៅ​ដទៃទៀត​ផងដែរ។  លើសពីនេះក៏មានប្រវត្តិ សង្ខេបរបស់បុគ្គលជោគជ័យ និងល្បីឈ្មោះ មួយចំនួនដូចជា អ្នក​នយោបាយ ទស្សនវិទូ អ្នកជំនួញ សាស្រ្តា​ចារ្យ អ្នក​វិទ្យាសាស្រ្ត សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស​ជាដើម។

Additional information

ISBN

9789996371042

Edition

2

Publisher

ហាតប៊ុក

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ពេជ្រ​មួយ​ពាន់​គ្រាប់ ភាគ​២”