យកលេខ១នៅក្នុងធុរកិច្ចរបស់អ្នកឳ្យបាន

ធរុកិច្ចលក់ផ្ទាល់ (Direct Sale) ឬទីផ្សារផ្ទាល់ (Direct Marketing) ឬអ្នកខ្លះហៅថា ទីផ្សារបណ្ដាញ (Network marketing) គឺជាធុរកិច្ចបើមើលថាវាងាយក៏ជារឿងដែលត្រឹមត្រូវដែរ ព្រោះក្នុងការចាប់ផ្ដើមនឹងមិនមានលក្ខខណ្ឌអ្វីច្រើនទេ ប៉ុន្តែការធ្វើឱ្យទទួលជោគជ័យនោះ មានរឿងសំខាន់ជាច្រើនរឿងដែលអ្នកធុរកិច្ចគ្រប់គ្នាត្រូវធ្វើ ដូចជា ការអូសទាញមនុស្ស ការបង្រៀន ការសាងក្រុម និងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក។
Blair Singer បានសរុបគោលការណ៍ទាក់ទងនឹងរឿងផ្សេងៗដែលចាំបាច់ទាំងនេះទុកនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះ ព្រមទាំងមានពាក្យសម្ដីរបស់ទីប្រឹក្សាក្នុងការសាងធុរកិច្ច វិធី និងគោលការណ៍ផ្សេងៗទៀតផង។ ទាំងអស់នេះចាំបាច់ត្រូវតែសិក្សាជាខ្លាំងបើអ្នកចង់ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងធុរកិច្ចនិងចង់យកលេខ១របស់អ្នក។
ទំព័រ 121
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm
ប្រភេទ ជំនួញ និងទុរកិច្ច, ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ប្រែសម្រួល រស់ សុខឡាង
សម្រួលអត្ថបទ ឌុំ ដាវុយ

3

Share

Description

ធរុកិច្ចលក់ផ្ទាល់ (Direct Sale) ឬទីផ្សារផ្ទាល់ (Direct Marketing) ឬអ្នកខ្លះហៅថា ទីផ្សារបណ្ដាញ (Network marketing) គឺជាធុរកិច្ចបើមើលថាវាងាយក៏ជារឿងដែលត្រឹមត្រូវដែរ ព្រោះក្នុងការចាប់ផ្ដើមនឹងមិនមានលក្ខខណ្ឌអ្វីច្រើនទេ ប៉ុន្តែការធ្វើឱ្យទទួលជោគជ័យនោះ មានរឿងសំខាន់ជាច្រើនរឿងដែលអ្នកធុរកិច្ចគ្រប់គ្នាត្រូវធ្វើ ដូចជា ការអូសទាញមនុស្ស ការបង្រៀន ការសាងក្រុម និងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក។
Blair Singer បានសរុបគោលការណ៍ទាក់ទងនឹងរឿងផ្សេងៗដែលចាំបាច់ទាំងនេះទុកនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះ ព្រមទាំងមានពាក្យសម្ដីរបស់ទីប្រឹក្សាក្នុងការសាងធុរកិច្ច វិធី និងគោលការណ៍ផ្សេងៗទៀតផង។ ទាំងអស់នេះចាំបាច់ត្រូវតែសិក្សាជាខ្លាំងបើអ្នកចង់ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងធុរកិច្ចនិងចង់យកលេខ១របស់អ្នក។
ទំព័រ 121
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm
ប្រភេទ ជំនួញ និងទុរកិច្ច, ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ប្រែសម្រួល រស់ សុខឡាង
សម្រួលអត្ថបទ ឌុំ ដាវុយ

Additional information

ISBN

ISBN-0000

Edition

0

Publisher

រោងពុម្ពព្រៃស

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “យកលេខ១នៅក្នុងធុរកិច្ចរបស់អ្នកឳ្យបាន”