លំ​ហាត់​គីមី​វិទ្យា QCM

សៀវភៅនេះមានការពន្យល់ក្បោះក្បាយគ្រប់លំហាត់ទាំងអស់។ សៀវភៅនេះមានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនចំពោះសិស្សានុសិស្ស សិក្សាស្រាវជ្រាវគីមីវិទ្យា។ សម្រាប់៖ ត្រៀមប្រឡង NIE ត្រៀមប្រឡង ITC ត្រៀមប្រឡងពេទ្យ

3

Share

Description

សៀវភៅនេះមានការពន្យល់ក្បោះក្បាយគ្រប់លំហាត់ទាំងអស់។ សៀវភៅនេះមានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនចំពោះសិស្សានុសិស្ស សិក្សាស្រាវជ្រាវគីមីវិទ្យា។ សម្រាប់៖ ត្រៀមប្រឡង NIE ត្រៀមប្រឡង ITC ត្រៀមប្រឡងពេទ្យ

Additional information

ISBN

ISBNN-283

Edition

1

Publisher

We Start Education

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “លំ​ហាត់​គីមី​វិទ្យា QCM”