សង្សារ​១​៤​ថ្ងៃ

រឿងនិទានស្នេហ៍ពីមនុស្សស្រីម្នាក់ឈ្មោះ ឯកា ពេលស្រលាញ់អ្នកណាម្នាក់ ជាធម្មតាយើងចេះតែគិតថា គេក៏ចាប់អារម្មណ៍លើយើងវិញ តែតាមពិតគឺយើងឆ្កួតម្នាក់ឯង។ មិនមែនឱ្យតែយើងស្រលាញ់គេ គេក៏ស្រលាញ់យើងវិញទេ! ក៏មិនមែនឱ្យតែយើងដាក់ចិត្តរង់ចាំគេ គេក៏ព្រមយកយើងនៅទីបំផុតនោះដែរ…! ភាពសមបំណងទាំងនោះមានតែក្នុងបទនិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះ! ខ្ញុំតែងតែនិពន្ធឱ្យតួអង្គរបស់ខ្ញុំបានជួបគ្នានៅចុងក្រោយ និពន្ធឱ្យតួអង្គទាំងសងខាងស្រលាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក តែរឿងពិត វាមិនអ៊ីចឹងសោះ!…..

7

Share

Description

រឿងនិទានស្នេហ៍ពីមនុស្សស្រីម្នាក់ឈ្មោះ ឯកា ពេលស្រលាញ់អ្នកណាម្នាក់ ជាធម្មតាយើងចេះតែគិតថា គេក៏ចាប់អារម្មណ៍លើយើងវិញ តែតាមពិតគឺយើងឆ្កួតម្នាក់ឯង។ មិនមែនឱ្យតែយើងស្រលាញ់គេ គេក៏ស្រលាញ់យើងវិញទេ! ក៏មិនមែនឱ្យតែយើងដាក់ចិត្តរង់ចាំគេ គេក៏ព្រមយកយើងនៅទីបំផុតនោះដែរ…! ភាពសមបំណងទាំងនោះមានតែក្នុងបទនិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះ! ខ្ញុំតែងតែនិពន្ធឱ្យតួអង្គរបស់ខ្ញុំបានជួបគ្នានៅចុងក្រោយ និពន្ធឱ្យតួអង្គទាំងសងខាងស្រលាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក តែរឿងពិត វាមិនអ៊ីចឹងសោះ!…..

Additional information

ISBN

9789924534006

Edition

2

Publisher

សៀវភៅជីវិត

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “សង្សារ​១​៤​ថ្ងៃ”