សិល្បៈយកឈ្នះចិត្តមនុស្ស

អារម្ភកថា
អ្នកដែលជោគជ័យក្នុងជីវិតឬអ្នកដែលជាទីពេញនិយមរបស់មនុស្ស ទូទៅសុទ្ធសឹងតែមានលក្ខណៈលេចធ្លោមួយប្រការគឺ ពួកគេជាអ្នកនិយាយបានល្អ មានសិល្បៈនៃការនិយាយអាចលួងលោមឬធ្វើឱ្យអ្នកដទៃធ្វើតាមការគិតរបស់ពួកគេបាន។ មិនថាក្នុងស្ថានការណ៍ណាក៏ដោយបុគ្គលទាំងនោះអាចប្រើសិល្បៈនៃការនិយាយចាត់ការជាមួយនឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងបានដោយរលូន។
ជាការពិត មនុស្សយើងនេះពិបាកណាស់ទៅហើយក្នុងការយកឈ្នះលើខ្លួនឯង មិនចាំបាច់និយាយថ្វីដល់ការយកឈ្នះចិត្ដមនុស្សដទៃទេ!ចិត្ដរបស់មនុស្សធំលើសអ្វីៗទាំងអស់ បើអ្នកទាញចិត្ដរបស់គេបានហើយកុំថាឡើយទ្រព្យសម្បត្ដិដែលគាត់មានសូម្បីតែកាយចិត្ដទាំងជីវិតរបស់គាត់ក៏អ្នកអាចទាញបានដែរ ព្រោះអ្វី? ព្រោះថាមនុស្សដើរតាមការគិតរបស់គេហ្នឹងឯង។
សិល្បៈយកឈ្នះចិត្តមនុស្សមួយក្បាលនេះនឹងធ្វើឱ្យអ្នកដឹងថាតើការនិយាយអូសទាញចិត្តមនុស្សនិងការយកឈ្នះចិត្តមនុស្សជុំវិញខ្លួនបាននោះតើមានវិធីយ៉ាងម៉េច ហើយបើលោកអ្នកយកវាទៅបំប្លែងដើម្បីប្រើក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកថែមទៀតនោះ ខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតនិងក្លាយទៅជាមនុស្សគួរជាទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនដោយមិនពិបាកឡើយ។
ទំព័រ 85
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm

2

Share

Description

អារម្ភកថា
អ្នកដែលជោគជ័យក្នុងជីវិតឬអ្នកដែលជាទីពេញនិយមរបស់មនុស្ស ទូទៅសុទ្ធសឹងតែមានលក្ខណៈលេចធ្លោមួយប្រការគឺ ពួកគេជាអ្នកនិយាយបានល្អ មានសិល្បៈនៃការនិយាយអាចលួងលោមឬធ្វើឱ្យអ្នកដទៃធ្វើតាមការគិតរបស់ពួកគេបាន។ មិនថាក្នុងស្ថានការណ៍ណាក៏ដោយបុគ្គលទាំងនោះអាចប្រើសិល្បៈនៃការនិយាយចាត់ការជាមួយនឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងបានដោយរលូន។
ជាការពិត មនុស្សយើងនេះពិបាកណាស់ទៅហើយក្នុងការយកឈ្នះលើខ្លួនឯង មិនចាំបាច់និយាយថ្វីដល់ការយកឈ្នះចិត្ដមនុស្សដទៃទេ!ចិត្ដរបស់មនុស្សធំលើសអ្វីៗទាំងអស់ បើអ្នកទាញចិត្ដរបស់គេបានហើយកុំថាឡើយទ្រព្យសម្បត្ដិដែលគាត់មានសូម្បីតែកាយចិត្ដទាំងជីវិតរបស់គាត់ក៏អ្នកអាចទាញបានដែរ ព្រោះអ្វី? ព្រោះថាមនុស្សដើរតាមការគិតរបស់គេហ្នឹងឯង។
សិល្បៈយកឈ្នះចិត្តមនុស្សមួយក្បាលនេះនឹងធ្វើឱ្យអ្នកដឹងថាតើការនិយាយអូសទាញចិត្តមនុស្សនិងការយកឈ្នះចិត្តមនុស្សជុំវិញខ្លួនបាននោះតើមានវិធីយ៉ាងម៉េច ហើយបើលោកអ្នកយកវាទៅបំប្លែងដើម្បីប្រើក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកថែមទៀតនោះ ខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតនិងក្លាយទៅជាមនុស្សគួរជាទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនដោយមិនពិបាកឡើយ។
ទំព័រ 85
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm

Additional information

ISBN

ISBN-0000

Edition

7

Publisher

រោងពុម្ពព្រៃស

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “សិល្បៈយកឈ្នះចិត្តមនុស្ស”