អាជីពនិងការងារ ភាគ១

ឈ្វេងយល់ពីអាជីពនិងការងារច្រើនជាង១០០មុខជំនាញ មុននឹងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសសិក្សាឬប្រកបមុខរបរនៅក្នុងជំនាញណាមួយ ដែលសមស្របនឹងទេពកោសល្យ សមត្ថភាព និងចំណង់ចំណូលចិត្ត។

8

Share

Description

ឈ្វេងយល់ពីអាជីពនិងការងារច្រើនជាង១០០មុខជំនាញ មុននឹងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសសិក្សាឬប្រកបមុខរបរនៅក្នុងជំនាញណាមួយ ដែលសមស្របនឹងទេពកោសល្យ សមត្ថភាព និងចំណង់ចំណូលចិត្ត។

Additional information

ISBN

ISBN-0000

Edition

0

Publisher

ហាតប៊ុក

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “អាជីពនិងការងារ ភាគ១”