១០០ រឿងដែលគួរយល់ដឹងពី ប្រទេសកម្ពុជា

ប្រទេសមួយប្រៀបដូចជាមនុស្សម្នាក់ ការដែលចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសឱ្យមានភាពរីកចម្រើននិងមានគេព្រមទទួលស្គាល់នៅលើវេទិកាពិភពលោកបាននោះចាំបាច់ជាខ្លាំងដែលមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនោះត្រូវតែសិក្សាទាំងចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនដើម្បីកែប្រែនូវចំណុចខ្សោយហើយពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង​។
ការរួមគ្នានៃសហគមន៍អាស៊ានរបស់ប្រទេសនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ី-អាគ្នេយ៍ដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ នេះគឺប្រៀបដូចជាការរួមគ្នានិងសហការគ្នានៃមនុស្ស១០នាក់ ដែលម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពពិសេស មានអត្តសញ្ញាណពិសេស និងចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយខុសៗគ្នា។ ការសិក្សាពីមិត្តដែលជាសមាជិកទាំង៩ប្រទេស ព្រមទាំងការសិក្សាពីប្រទេសរបស់ខ្លួនឱ្យបានច្បាស់​លាស់នោះ​ចាំបាច់ជាខ្លាំងចំពោះការអភិវឌ្ឍសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានថាមពលក្នុងការទប់ទល់នឹងភូមិភាគដទៃទៀតនៅលើវេទិកាពិភពលោកបានយ៉ាងពិតប្រាកដ។
សៀវភៅឈុត​ «១០០ រឿងដែលគួរយល់ដឹងពីអាស៊ាន» នឹងជួយធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការសិក្សាពីភូមិភាគរបស់ខ្លួន ជាមួយគ្នានោះក៏បានសិក្សាពីប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានក្នុងលក្ខណៈផ្សេងៗជាច្រើនដែលចែកចេញជា១០ក្រុមសំខាន់ៗ ដូចជា ប្រវត្តិសាស្រ្ត ភូមិសាស្រ្ត សេដ្ឋកិច្ច នយោបាយនិងការគ្រប់គ្រង សង្គមនិងវប្បធម៌ ការសិក្សា សារព័ត៌មាន អាជីព ទីកន្លែងសំខាន់ៗ បុគ្គលសំខាន់ ហេតុការណ៍សំខាន់ និងតួនាទីនៅក្នុងអាស៊ានដោយភាសាដែលងាយយល់ និងមានការរៀងលំដាប់ហេតុការណ៍ទៅតាមលំដាប់លំដោយ ដូច្នេះហើយទើបសៀវភៅមួយឈុតនេះសក្តិសមសម្រាប់ឱ្យយុវជនអានដើម្បីសិក្សាបន្ថែមនៅក្រៅថ្នាក់រៀន​និងសម្រាប់បុគ្គលទូទៅដែលចាប់អារម្មណ៍ពីសកម្ម​ភាព​សង្គមទូទាំងពិភពលោក។
គ្រឹស្ថានបោះពុម្ពយើងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមាំថា សៀវភៅឈុត «១០០ រឿងដែលគួរយល់ដឹងពីអាស៊ាន» គឺប្រៀបដូចជារងើកភ្លើងតូចៗដែលជួយអុជបំភ្លឺនូវចំណេះដឹងនៅក្នុងភូមិភាគរបស់ខ្លួនឯងដល់មិត្តអ្នកអាន ហើយជាមួយគ្នានោះក៏ធ្វើឱ្យមើលឃើញទាំងចំណុចខ្សោយនិងចំណុចខ្លាំងរបស់ប្រទេសខ្លួននិងប្រទេសជិតខាងដើម្បីជាការណែនាំផ្លូវឱ្យមានការអភិវឌ្ឍខ្លួន សង្គម ប្រទេសជាតិ និងភូមិភាគរបស់យើងជាបន្តទៀត។
ទំព័រ 167
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm

3

Share

Description

ប្រទេសមួយប្រៀបដូចជាមនុស្សម្នាក់ ការដែលចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសឱ្យមានភាពរីកចម្រើននិងមានគេព្រមទទួលស្គាល់នៅលើវេទិកាពិភពលោកបាននោះចាំបាច់ជាខ្លាំងដែលមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនោះត្រូវតែសិក្សាទាំងចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនដើម្បីកែប្រែនូវចំណុចខ្សោយហើយពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង​។
ការរួមគ្នានៃសហគមន៍អាស៊ានរបស់ប្រទេសនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ី-អាគ្នេយ៍ដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ នេះគឺប្រៀបដូចជាការរួមគ្នានិងសហការគ្នានៃមនុស្ស១០នាក់ ដែលម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពពិសេស មានអត្តសញ្ញាណពិសេស និងចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយខុសៗគ្នា។ ការសិក្សាពីមិត្តដែលជាសមាជិកទាំង៩ប្រទេស ព្រមទាំងការសិក្សាពីប្រទេសរបស់ខ្លួនឱ្យបានច្បាស់​លាស់នោះ​ចាំបាច់ជាខ្លាំងចំពោះការអភិវឌ្ឍសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានថាមពលក្នុងការទប់ទល់នឹងភូមិភាគដទៃទៀតនៅលើវេទិកាពិភពលោកបានយ៉ាងពិតប្រាកដ។
សៀវភៅឈុត​ «១០០ រឿងដែលគួរយល់ដឹងពីអាស៊ាន» នឹងជួយធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការសិក្សាពីភូមិភាគរបស់ខ្លួន ជាមួយគ្នានោះក៏បានសិក្សាពីប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានក្នុងលក្ខណៈផ្សេងៗជាច្រើនដែលចែកចេញជា១០ក្រុមសំខាន់ៗ ដូចជា ប្រវត្តិសាស្រ្ត ភូមិសាស្រ្ត សេដ្ឋកិច្ច នយោបាយនិងការគ្រប់គ្រង សង្គមនិងវប្បធម៌ ការសិក្សា សារព័ត៌មាន អាជីព ទីកន្លែងសំខាន់ៗ បុគ្គលសំខាន់ ហេតុការណ៍សំខាន់ និងតួនាទីនៅក្នុងអាស៊ានដោយភាសាដែលងាយយល់ និងមានការរៀងលំដាប់ហេតុការណ៍ទៅតាមលំដាប់លំដោយ ដូច្នេះហើយទើបសៀវភៅមួយឈុតនេះសក្តិសមសម្រាប់ឱ្យយុវជនអានដើម្បីសិក្សាបន្ថែមនៅក្រៅថ្នាក់រៀន​និងសម្រាប់បុគ្គលទូទៅដែលចាប់អារម្មណ៍ពីសកម្ម​ភាព​សង្គមទូទាំងពិភពលោក។
គ្រឹស្ថានបោះពុម្ពយើងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមាំថា សៀវភៅឈុត «១០០ រឿងដែលគួរយល់ដឹងពីអាស៊ាន» គឺប្រៀបដូចជារងើកភ្លើងតូចៗដែលជួយអុជបំភ្លឺនូវចំណេះដឹងនៅក្នុងភូមិភាគរបស់ខ្លួនឯងដល់មិត្តអ្នកអាន ហើយជាមួយគ្នានោះក៏ធ្វើឱ្យមើលឃើញទាំងចំណុចខ្សោយនិងចំណុចខ្លាំងរបស់ប្រទេសខ្លួននិងប្រទេសជិតខាងដើម្បីជាការណែនាំផ្លូវឱ្យមានការអភិវឌ្ឍខ្លួន សង្គម ប្រទេសជាតិ និងភូមិភាគរបស់យើងជាបន្តទៀត។
ទំព័រ 167
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm

Additional information

ISBN

ISBN-0000

Edition

0

Publisher

រោងពុម្ពព្រៃស

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “១០០ រឿងដែលគួរយល់ដឹងពី ប្រទេសកម្ពុជា”