៤២និស្ស័យដាច់ខាតត្រូវជៀសវាង

តើអ្នកដឹងឬទេថា ក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗមានទនិស្ស័យមិនល្អ​ឬនិស្ស័យអាក្រក់ៗជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យមនុស្សភាគច្រើនមិនអាចទទួលបាន ជោគជ័យ ហើយមិនបានជួបនឹងភាពរីកចម្រើនទាំងក្នុងការងារនិងជីវិតគ្រួសារ ទាំងដែលពួកគេដឹងខ្លួននិងមិនដឹងខ្លួន ដែលម្នាក់ៗក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះអាចមានអ្នកនៅក្នុងនោះដែរក៏មិនដឹង!
គួរគប្បីផ្លាស់ប្តូរនិស្ស័យមិនល្អឬនិស្ស័យអាក្រក់ៗដែលមានក្នុងផ្នែកផ្សេងៗដើម្បីឈានទៅរកជីវិតថ្មីដែលល្អ ធ្វើអ្វីក៏ទទួលបានជោគជ័យ និងបានល្អសមដូចបំណងប្រាថ្នានិងសមដូចដែលបានតាំងចិត្ត​ ដោយអ្នក គ្រាន់តែអានសៀវភៅមួយក្បាលនេះ ព្រមទាំងនាំយកគំនិតទាំង៤២នេះមកអនុវត្ត នោះជីវិតរបស់អ្នកនឹងប្រសើរឡើងភ្លាម។
ទំព័រ 170
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm

3

Share

Description

តើអ្នកដឹងឬទេថា ក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗមានទនិស្ស័យមិនល្អ​ឬនិស្ស័យអាក្រក់ៗជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យមនុស្សភាគច្រើនមិនអាចទទួលបាន ជោគជ័យ ហើយមិនបានជួបនឹងភាពរីកចម្រើនទាំងក្នុងការងារនិងជីវិតគ្រួសារ ទាំងដែលពួកគេដឹងខ្លួននិងមិនដឹងខ្លួន ដែលម្នាក់ៗក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះអាចមានអ្នកនៅក្នុងនោះដែរក៏មិនដឹង!
គួរគប្បីផ្លាស់ប្តូរនិស្ស័យមិនល្អឬនិស្ស័យអាក្រក់ៗដែលមានក្នុងផ្នែកផ្សេងៗដើម្បីឈានទៅរកជីវិតថ្មីដែលល្អ ធ្វើអ្វីក៏ទទួលបានជោគជ័យ និងបានល្អសមដូចបំណងប្រាថ្នានិងសមដូចដែលបានតាំងចិត្ត​ ដោយអ្នក គ្រាន់តែអានសៀវភៅមួយក្បាលនេះ ព្រមទាំងនាំយកគំនិតទាំង៤២នេះមកអនុវត្ត នោះជីវិតរបស់អ្នកនឹងប្រសើរឡើងភ្លាម។
ទំព័រ 170
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm

Additional information

ISBN

ISBN-0000

Edition

0

Publisher

រោងពុម្ពព្រៃស

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “៤២និស្ស័យដាច់ខាតត្រូវជៀសវាង”