៥​០​កត្តា​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ឆ្លាត​និង​រៀន​ពូកែ

«៥០កត្តាដើម្បីធ្វើឱ្យកូនឆ្លាតនិងរៀនពូកែ» ជាមួយវិធីសាស្រ្តអនុវត្តល្អៗចំនួន៥០ ដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញ ប៉ុន្តែផ្តល់នូវប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើន។

ចិញ្ចឹមកូនឲ្យរស់ មិនមែនជាកិច្ចការលំបាកប៉ុន្មានទេ ប៉ុន្តែចិញ្ចឹមកូនឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គម ទើបជាការលំបាក!

5

Share

Description

«៥០កត្តាដើម្បីធ្វើឱ្យកូនឆ្លាតនិងរៀនពូកែ» ជាមួយវិធីសាស្រ្តអនុវត្តល្អៗចំនួន៥០ ដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញ ប៉ុន្តែផ្តល់នូវប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើន។

ចិញ្ចឹមកូនឲ្យរស់ មិនមែនជាកិច្ចការលំបាកប៉ុន្មានទេ ប៉ុន្តែចិញ្ចឹមកូនឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គម ទើបជាការលំបាក!

Additional information

ISBN

9789924539117

Edition

1

Publisher

ហាតប៊ុក

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “៥​០​កត្តា​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ឆ្លាត​និង​រៀន​ពូកែ”