៧៨សំណួរដ៏សំខាន់ដែលអ្នកដឹកនាំគ្រប់រូបគួរសួរនិងឆ្លើយ

“អ្វីដែលលំបាកបំផុតសម្រាប់អ្នកដឹកនាំភាគច្រើន មិនមែនជាការធ្វើខ្លួនឲ្យជិតស្និទ្ធិជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្រោមឱវាទនោះទេ ប៉ុន្តែគឺពួកគេមិនដឹងថា ត្រូវនិយាយអ្វីជាមួយនឹងមនុស្សរបស់ខ្លួន!”

6

Share

Description

“អ្វីដែលលំបាកបំផុតសម្រាប់អ្នកដឹកនាំភាគច្រើន មិនមែនជាការធ្វើខ្លួនឲ្យជិតស្និទ្ធិជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្រោមឱវាទនោះទេ ប៉ុន្តែគឺពួកគេមិនដឹងថា ត្រូវនិយាយអ្វីជាមួយនឹងមនុស្សរបស់ខ្លួន!”

Additional information

ISBN

9789924539223

Edition

1

Publisher

ហាតប៊ុក

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “៧៨សំណួរដ៏សំខាន់ដែលអ្នកដឹកនាំគ្រប់រូបគួរសួរនិងឆ្លើយ”