៣៤ គន្លឹះជោគជ័យ

$3.6 $3.00

Publish date: 2021-12-17

Category: Self development

Publisher: រោងពុម្ពព្រៃស

Author Name: ប្រាជ្ញ វិជ័យ

99 Books Available.

Description:

នរណាៗក៏ចង់ទទួលបានជោគជ័យដែរ ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើយើងអាចសាងជោគជ័យបានដោយរបៀបណា?

នេះជារូបមន្តនៃការសាងនូវជោគជ័យនៅក្នុងលក្ខណៈជាសមីការក្នុងគណិតវិទ្យាបែបងាយៗនោះគឺ៖

ជោគជ័យ = ចំណេះដឹងឬសមត្ថភាព x កម្លាំងទាក់ទាញចិត្ត x ឱកាស

សៀវភៅ៣៤គន្លឹះជោគជ័យនឹងផ្តល់វិធីគិតដែលគ្របដណ្តប់ដោយ កត្តាទាំង៣ដើម្បីសាងជោគជ័យខាងលើនេះឱ្យលម្អិតនិងស៊ីជម្រៅបំផុត។

ពេលដែលបានអានចប់ហើយ ជោគជ័យនឹងកើតឡើងឬអត់នោះ គឺវាស្ថិតនៅលើខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ ថាតើអ្នកនឹងនាំយក៣៤វិធីគិតនេះទៅប្រើឬក៏អត់ គ្មានអ្វីវែងឆ្ងាយទេ វាយ៉ាងហ្នឹងឯង។

កុំពឹងលើដៃរបស់អ្នកដទៃ  តែចូរពឹងលើដៃទាំងពីររបស់អ្នកផ្ទាល់

ទំព័រ 195
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm