មានដោយវិធីធ្វើអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យ

$3.3 $2.75

Publish date: 2021-12-17

Category: Property & Real Estate

Publisher: រោងពុម្ពព្រៃស

Author Name: គ្រឹះស្ថាន ដាំដើមជីវិត (DDJ)

99 Books Available.

Description:

សៀវភៅនេះពោរពេញទៅដោយទស្សនៈដែលអ្នកមិនធ្លាប់គិតមកពីមុនថា ជោគជ័យពីការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យគឺជារឿងជិតខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះ។ បំពាក់អាវុធខាងបញ្ញា សិក្សាយល់ដឹងពីការវិនិយោគទុនរបៀបអ្នកជំនាញ សិក្សាពីវិបត្តិក្នុងអតីត… រៀបចំអនាគត… កាត់បន្ថយហានិភ័យ ព្រោះក្នុងវិបត្តិមានឳកាសជានិច្ច…។

ទំព័រ 141

ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm