ព្រះធម៌ និង មាគ៌ាជីវិត ភាគ២

$6.6 $5.50

Publish date: 2021-12-17

Category: Beliefs & Religions

Publisher: រោងពុម្ពព្រៃស

Author Name: ប្រាជ្ញ វិជ័យ

99 Books Available.

Description:

ប្រលោមលោកបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដែលរួមជាអត្ថន័យរួមមាន៖

ចំណាត់ការនយោបាយបែបពុទ្ធវិធី
ចំណាត់ការអំណាចបែបពុទ្ធវិធី
ចំណាត់ការសង្គ្រាមបែបពុទ្ធវិធី
ចំណាត់ការស្នេហាបែបពុទ្ធវិធី
ចំណាត់ការវិបត្តិបែបពុទ្ធវិធី
ចំណាត់ការភាពភ័យខ្លាចបែបពុទ្ធវិធី
ចំណាត់ការស្ថាប័នគ្រួសារបែបពុទ្ធវិធី
ចំណាត់ការសុខភាពកាយនិងចិត្តបែបពុទ្ធវិធី
ចំណាត់ការគោលដៅជីវិតបែបពុទ្ធវិធី
ចំណាត់ការលើរបៀបចរចាបែបពុទ្ធវិធី
ចំណាត់ការចំណង់ កំហឹង និងអវិជ្ជាបែបពុទ្ធវិធី
ចំណាត់ការសិស្បៈក្នុងការនិយាយបែបពុទ្ធវិធី
ចំណាត់ការបញ្ហាសង្គមបែបពុទ្ធវិធី
ចំណាត់ការរបៀបរៀនសូត្របែបពុទ្ធវិធី

ទំព័រ 336
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm