ស្មុគ​ស្មាញ

$12 $10.00

Publish date: 2022-01-01

Category: វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

Publisher: ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា

Author Name: Unknown Author

99 Books Available.

Description:

ជីវិត គឺជាការធ្វើដំណើរដ៏ឯកោ នៅលើដងវិថីដ៏ស្មុគស្មាញជាច្រើន។ ការឈឺចាប់អស់សង្ឍឹម បរាជ័យ ធ្លាក់ទឹកចិត្ត ឧបសគ្គ បាត់បង់ ខកចិត្ត ការវង្វេង មិនស្គាល់ខ្លួនឯងថាជានរណា... ក៏ប៉ុន្តែជីវិតគឺពិតជាស្រស់ស្អាត និងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ អំពីអ្នកនិពន្ធ និពន្ធដោយ ឡុង វឌ្ឍន: គាត់គឺជាអ្នកនិពន្ធភាពជាអ្នកដឹកនាំ BUSINESS CAMBODIA