ខ្ញុំ​ជា​ខ្ញុំ

$7.2 $6.00

Publish date: 2022-01-01

Category: វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

Publisher: បូសា

Author Name: Unknown Author

99 Books Available.

Description:

ខ្ញុំជាខ្ញុំ ជាកម្រងអនុស្សាវរិយ៍លើកទឹកចិត្ត អ្នកដែលធ្លាប់រងរបួសស្នេហាប្រេះឆា ឈឺចាប់ និងស្រឡាញ់គេរហូតភ្លេចស្រឡាញ់ខ្លួនឯង ឱ្យចេះស្វែងរកសេចក្តីពិតរបស់ខ្លួនឯង មានភាពជាខ្លួនឯង រៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯង និងចេះឱ្យតម្លៃលើ ក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯង! សៀវភៅ “ខ្ញុំជាខ្ញុំ” ជាសៀវភៅចិត្តសាស្ត្រអប់រំផ្នែកស្នេហា និងផ្លូវចិត្ត មាន ១៨០ ទំព័រ ដែលរចនាទៅដោយរូបភាពលម្អ នៅតាមទំព័រមួយចំនួន ការសេរសេរផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកមិនសូវចូលចិត្តអាន ក៏ដូចជាកំដរអារម្មណ៍របស់អ្នកអានផងដែរ ហើយនេះជាការបោះពុម្ភចេញលើកទី២។