កូន​សោ​ជីវិត

$12 $10.00

Publish date: 2022-01-01

Category: វិធីសាស្ត្រជំនួញ

Publisher: ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា

Author Name: Unknown Author

99 Books Available.

Description:

សៀវភៅមាន៥ជំពូក បរិយាយអំពីជីវិតពិត ទិដ្ធភាពសង្គមពិតជាក់ស្ដែង ជាមួយនឹងបទពីសោធន៏ផ្ទាល់ខ្លួននិងមនុស្សជោគជ័យ បុគ្គលល្បីតូចធំចម្រុះផ្សេងទៀត។ "ប្រសិនបើអ្នកប្រឺងប្រែងដើរឆ្ពោះទៅមុខ ដើម្បីសម្រេចក្ដីស្រមៃដោយមិនខ្លាចខ្មាស់គេ នោះអ្នកកំពុងឈានទៅរកជៅគជ័យពិតប្រាកដហើយ" Michael Dell. អំពីអ្នកនិពន្ធ លោក មេ៉ង សុងហោរ ជាអ្នកនិពន្ធ និងប្រធាននិពន្ធBusiness Cambodia និងជា សហស្ថាបនិក ផ្សារខ្មែរ