បញ្ចប់​ភាព​ឈឺ​ចាប់

$5.856 $4.88

Publish date: 2022-01-01

Category: ស្នេហា

Publisher: បូសា

Author Name: Unknown Author

99 Books Available.

Description:

ពេលដែលនិយាយដល់ការឈឺចាប់ គឺនិយាយដល់ការសម្រេចចិត្ត! ចំណុចសំខាន់នោះគឺថា តើអ្នកព្រមធ្វើជា កាពីទែនដឹកនាំជីវិតខ្លួនឯង ឬក៏ធ្វើជាជនរងគ្រោះ ចាំតែទទួលក្តីឈឺចាប់ពីទង្វើរបស់គេ? វាជាការសម្រេចចិត្តថា តើត្រូវបន្តឈឺ ដែរឬអត់? សៀវភៅ “បញ្ចប់ភាពឈឺចាប់” ជាសៀវភៅចិត្តសាស្ត្រអប់រំផ្នែកស្នេហា មាន ១៥០ ទំព័រ ដែលរចនាទៅដោយរូបភាពលម្អ នៅតាមទំព័រមួយចំនួន ការសេរសេរផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកមិនសូវចូលចិត្តអាន ក៏ដូចជាកំដរអារម្មណ៍ របស់អ្នកអានផងដែរ ហើយនេះជាការបោះពុម្ភចេញលើកទី៣។