រូប​វិទ្យា ថ្នាក់​ទី​៩ ភាគ​១

$3 $2.50

Publish date: 2022-01-01

Category: ការរៀន និងការបង្រៀន

Publisher: We Start Education

Author Name: Unknown Author

99 Books Available.

Description:

សៀវភៅនេះសរសេរមានការពន្យល់ក្បោះក្បាយ។ សៀវភៅនេះល្អបំផុតសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស ដែលមានបំណងសិក្សាស្រាវជ្រាវរូបវិទ្យា។ ខ្លឹមសាររួមមាន មេរៀនសង្ខេប លំហាត់ត្រៀមប្រឡងសិស្សពូក លំហាត់ត្រៀមប្រឡងឌីប្លូម លំហាត់ត្រៀមប្រឡងនានា ...។