ស៊ុន យ៉ា​ត​សេន

$3.3 $2.75

Publish date: 2022-01-01

Category: Unknown Category

Publisher: Unknown Publisher

Author Name: Unknown Author

99 Books Available.

Description:

បិតានៃប្រទេសចិន អ្នកដែលរៀបចំមូលដ្ឋានគ្រឹះនយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងទុកបានយ៉ាងល្អ និងជាអ្នកបដិវត្តផ្លាស់ប្តូរចិនឆ្ពោះទៅរកភាពអស្ចារ្យ លោកគឺជាអ្នករៀបចំមូលដ្ឋានគ្រឹះនយោបាយគ្រប់គ្រងឲ្យចិនបានយ៉ាងល្អ បើគ្នានមនុស្សដូចជាលោកទេ មិនប្រាកដទេថា មនុស្សដូច ម៉ៅ សេទុងនឹងអាចធ្វើបានសម្រេច...