លក់ 100 ភ្លាត់ 1

$10.5 $8.75

Publish date: 2022-01-01

Category: សិល្បៈលក់

Publisher: Brain Books

Author Name: Unknown Author

99 Books Available.

Description:

លក់ 100 ភ្នាត់ 1 (គម្ពីរដែលអ្នកលក់មិនអាចអត់បាន)៖-គោលការណ៍ 6 យ៉ាងសម្រាប់ទម្លុះកំផែងនៃកាលរក់-អានហើយ លោកអ្នកអាចក្លាយជា-អាចប្រើទ្រឹស្តីបាន ទោះគ្មានបទពិសោធន៍   យុទ្ធសាស្ត្រលក់ដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុត របស់កំពូលអ្នកលក់គឺ  ធ្វើដូចជារឿងធម្មតា។    កំពូលអ្នកលក់ដែលធ្វើដូចជារឿងធម្មតាបានគ្រប់រឿង គឺជាអ្នកលក់ដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ មិនស្រពិចស្រពិល ចាត់ទុករឿងគ្រប់យ៉ាងជារឿងធម្មតា ដោយហេតុនេះហើយទើបអាចដឹងថា "មនុស្សចូលចិត្តឲ្យគេដឹកមុខជាន័យៗ"។ គេអាចបញ្ចុះបញ្ចូល លួងលោម បបួលមនុស្សបានដោយមិនចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតជាមុនឡើយ។