ជម្រៅ​នៃ​ការ​គិត

$8.4 $7.00

Publish date: 2022-01-01

Category: ការគិត

Publisher: Business Record

Author Name: Unknown Author

99 Books Available.

Description:

សៀវភៅជម្រៅនៃការគិត ជាប្រភេទសៀវភៅដែលនិយាយអំពីបែបផែននៃការគិតបែបវិជ្ជមាន និងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលយើងគ្រប់គ្នាតែងមើលរំលង។ ហើយគឺជាសៀវភៅដែលអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការគិតយ៉ាងស៊ីជម្រៅ ជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។