លក់​អារម្មណ៍

$18 $15.00

Publish date: 2022-01-01

Category: សិល្បៈលក់

Publisher: ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា

Author Name: Unknown Author

99 Books Available.

Description:

សៀវភៅនេះនិងពន្យល់ប្រាប់លោកអ្នកលម្អិតពីមូលហេតុដែលមិនអាចលក់ដោយគ្នានអារម្មណ៍នៅក្នុងផលិតផលអ្នកនោះទេ។ មានផលិតផលជាច្រើនកំពុងលក់ មិនដាច់ព្រោះតែអ្នកលក់ និយាយតែពីផលិតផលខ្លួន និយាយតែពីការបញ្ចុះតម្លៃតែមិនបានឡើយ និយាយអ្វីដែលសុីអារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវ។ អំពីអ្នកនិពន្ធ ជាស្ថាបនិក Business Cambodia ជាង៥ឆ្នាំហើយដែលគាត់បាននាំខ្មែរគិតរឿងរកសុី និង បានបាំកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយចេញរកសុី ។