រឿង អំនួត​របស់​សត្វ​ក្ដាន់

$2.7 $2.25

Publish date: 2022-01-01

Category: Unknown Category

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: Unknown Author

99 Books Available.

Description:

សត្វក្ដាន់ពិតជាមានអំនួតជាមួយនឹងស្នែងរបស់វាខ្លាំងណាស់ ហើយវាតែងតែមាក់ងាយសត្វដទៃដែលគ្មានស្នែងដូចវា។ ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយ អំនួតបានធ្វើឱ្យវាជួបនូវគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំមួយ។ តើគ្រោះថ្នាក់នោះគឺជាអ្វី?