រឿង រង្វាន់​អាថ៌​កំបាំង

$2.7 $2.25

Publish date: 2022-01-01

Category: Unknown Category

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: Unknown Author

99 Books Available.

Description:

ឫទ្ធី បានទទួលនូវរង្វាន់ដ៏ពិសេសមួយពីអ្នកគ្រូរបស់គេ ដោយសារតែគេអាចឆ្លើយនូវសំណួរដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់កម្ពុជាបានយ៉ាងល្អ។ ប៉ុន្តែ មុននឹងគេអាចឆ្លើយសំណួរទាំងអស់នោះបាន គេបានជួបប្រទះនូវហេតុការណ៍ដ៏ចម្លែកមួយនៅក្នុងសុបិនរបស់គេ។ តើហេតុការណ៍នោះគឺជាអ្វី? ចុះរង្វាន់ពិសេសដែលគេទទួលបាននោះវិញ គឺជាអ្វីដែរ?