គ្រាប់​ស្វាយ​ចេះ​និយាយ

$2.7 $2.25

Publish date: 2022-01-01

Category: Unknown Category

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: Unknown Author

99 Books Available.

Description:

ស្វាយ គឺជាក្មេងប្រុសដ៏រប៉ិលរប៉ូចម្នាក់។ ថ្ងៃមួយ នៅពេលដែលគេកំពុងញ៉ាំផ្លែស្វាយយ៉ាងញាប់មាត់ ហើយរៀបនឹងបោះគ្រាប់ស្វាយចោលទៅហើយ ស្រាប់តែគ្រាប់ស្វាយនោះនិយាយមកកាន់គេ។ តើគ្រាប់ស្វាយនោះ៉និយាយអ្វីទៅកាន់កុមារាស្វាយ?