ធ្វើការ ៤ ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍

$6 $5.00

Publish date: 2022-02-19

Category: Self development

Publisher: Unknow

Author Name: គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព សៀវភៅនៃការចែករំលែក

99 Books Available.

Description:

The 4-Hour Workweek | Timothy Ferriss

"ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជ្រួតជ្រាបច្បាស់ពីសេរីភាពផ្នែកគំនិត បន្ទាប់ពីបានអានសៀវភៅមួយក្បាលនេះចប់"

បំភ្លេចគំនិតចាស់ៗ ការរៀបគម្រោងចូលនិវត្តន៍បានហើយ ព្រោះអ្នកអាចធ្វើគ្រប់យ៉ាងដែលចង់ធ្វើតាំងពីពេលនេះ មិនថាការធ្វើដំណើរកម្សាន្តជុំវិញពិភពលោក ការមានចំណូល៦ខ្ទង់ក្នុងមួយខែពីមុខជំនួញដែលអ្នកមិនបាច់ចំណាយពេលគ្រប់គ្រង ឬ គ្រាន់តែការមានពេលប្រើជីវិតច្រើនឡើង និង ការធ្វើការតិចជាងមុន សៀវភៅនេះនឹងបង្រៀនអោយអ្នក អាចមានជីវិតតាមដែលត្រូវការបាន ដោយវិធីដែលអាចអនុវត្តបានពិតប្រាកដ ដូចជា :

- វិធីបង្កើតប្រពន្ធ័រកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ ដែលសក្តិសមនឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នក ( ដោយប្រើពេលវេលាធ្វើការ តែ៤ម៉ោងក្នុងមយយសប្តាហ៍)។

- វិធីផ្លាស់ប្តូរប្រពន្ធ័ការងាររយៈពេលវែងដែលចំណាយកម្លាំងតិចតួច និងមានពេលចូលនិវត្តន៍ច្រើនតាមដែលអ្នកត្រូវការ ។

- វិធីក្លាយជាអ្នកជំនួញក្នុងពេលតែ៣សប្តាហ៍ និងចាប់ផ្តើមមុខជំនួញរកលុយរបស់ខ្លួនឯង ។

- វិធីគេចពីការងារទៅដើរលេងជុំវិញពិភពលោក ដោយមិនត្រូវគេដេញចោល ។

គ្រប់វិធីដែលរួបរួមក្នុងសៀវភៅនេះ នឹងជួយអោយអ្នកបំបែកច្រវ៉ាក់ដែលចាក់ជាប់ខ្លួនអ្នកបាន ដើម្បីអោយអ្នកបានឈានទៅរកភាពជា “សេដ្ឋីសម័យថ្មី” ដែលមានសេរីភាពទាំងការងារ ពេលវេលា និង​ សេចក្តីសុខដែលអ្នកត្រូវការ។