បាក់​ទឹក​ចិត្ត

$2.4 $2.00

Publish date: 2022-01-01

Category: វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

Publisher: Business Record

Author Name: Unknown Author

99 Books Available.

Description:

ខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំគួរតែរៀបរៀងសៀវភៅមួយក្បាលនេះឡើង គឺដើម្បីជាការបើកបង្ហាញ និងស្វែងយល់ពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះ ក៏ដូចជាស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាល់, មូលហេតុ និង ដំណោះស្រាយមួយចំនួន សម្រាបឱ្យមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ ទុកគ្រាន់ស្វែងយល់ និង បង្កាខ្លួនឯងកុំឱ្យធ្លាក់ខ្លួនចូលក្នុងជំងឺមួយនេះ៕