គន្លឹះ​អភិវឌ្ឍ​ន៍​ខ្លួន​របស់ Brian Tracy

$5.4 $4.50

Publish date: 2022-01-01

Category: វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

Publisher: Business Record

Author Name: Unknown Author

99 Books Available.

Description:

សៀវភៅនេះត្រូវបានស្រាវជ្រាវ និង បានយកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំរយៈពេល១៥ឆ្នាំ ដើម្បីចងក្រងចេញជាសៀវភៅនេះឡើង។ ក្នុងទំព័រនីមួយៗនៃសៀវភៅមួយក្បាលនេះ គឺសុទ្ធសឹងតែជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗដែលខ្ញុំបានរកឃើញ ក៏ដូចជាបានមកពីការអានសៀវភៅរាប់រយក្បាល និង អត្ថបទ រាប់ពាន់អត្ថបទលើប្រធានបទដែលទាក់ទងនឹងរបៀបបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិ និង ហិរញ្ញវត្ថុ។