បាត់បង់​តែ​មិន​បេាះ​បង់

$9.6 $8.00

Publish date: 2022-02-20

Category: Self development

Publisher: សៀវភៅជីវិត

Author Name: ថុន ថាវរី

99 Books Available.

Description:

បើការតាំងចិត្តនៅតែមាន ហើយព្យាយាមឱ្យដល់ទីបំផុត ខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងអាចធ្វើបាន!” ជីវិតតែងតែផ្ដល់ឱ្យយើងនូវមេរៀនដ៏ល្វីងជូរចត់រាប់មិនអស់ ឱ្យតែមានការតស៊ូ ថ្ងៃណាមួយ យើងប្រាកដជាទទួលបានលទ្ធផលល្អជាពុំខាន។
 
យើងត្រូវសម្លឹងឱ្យលើសពីថ្ងៃនេះ ទោះបីជាបច្ចុប្បន្នយើងចួបស្ថាន ភាពយ៉ាប់យឺនយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងអាចបាត់បង់ឱកាសល្អៗ ជាច្រើននៅក្នុងជីវិត មានការខកបំណងរាប់មិនអស់ ឬបាត់បងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិត...ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវបោះបង់ខ្លួនឯង បោះបង់ក្ដីសង្ឃឹមនិងការតាំងចិត្តសម្រាប់ ជីវិតចោលឡើយ។ យើងគួរតែចេះបង្កើតជម្រើសឱ្យខ្លួនឯង ហើយមិនត្រូវរស់ជាមនុស្សទាល់ច្រកដាច់ខាត។