ខ្យល់​ដង្ហើម

$9.6 $8.00

Publish date: 2022-02-20

Category: Self development

Publisher: សៀវភៅជីវិត

Author Name: សែត ហត្ថា (កូនចាបមាស)

99 Books Available.

Description:

ខ្យល់ដង្ហើម ជាសៀវភៅលើកទឹកចិត្តថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីស្នាដៃទី១ វិញ្ញាសាជីវិត និងស្នាដៃទី២ កាដូជីវិត។ សៀវភៅនេះខុសពីសៀវភៅមុនៗត្រង់ថា គ្រប់អត្ថបទសំណេរក្នុងសៀភៅនេះបានមកពី Inner voice ។ អត្ថបទទាំង៦៨ នឹងនិយាយអំពីការគិតទៅរករឿងវិជ្ជមាន (អភិវឌ្ឍស្មារតីនៃការនឹកគិត) ការមាននូវអំណរគុណ ការដើរតាមក្ដីស្រមៃ ការកំណត់គោលដៅ ការសាងទំនាក់ទំនង និងរក្សាទំនាក់ទំនង គ្រួសារ ស្នេហា និងមិត្តភក្ដិ មេរៀនពីការផ្ដល់ឱ្យ និងការទទួលយកនូវក្ដីស្រឡាញ់។ អ្នកអាននឹងរកឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងបទសំណេរភាគច្រើនក្នុងសៀវភៅនេះ ហើយវាជា