លំ​ហាត់​គីមី​វិទ្យា QCM

$3.6 $3.00

Publish date: 2022-01-01

Category: ការរៀន និងការបង្រៀន

Publisher: We Start Education

Author Name: Unknown Author

99 Books Available.

Description:

សៀវភៅនេះមានការពន្យល់ក្បោះក្បាយគ្រប់លំហាត់ទាំងអស់។ សៀវភៅនេះមានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនចំពោះសិស្សានុសិស្ស សិក្សាស្រាវជ្រាវគីមីវិទ្យា។ សម្រាប់៖ ត្រៀមប្រឡង NIE ត្រៀមប្រឡង ITC ត្រៀមប្រឡងពេទ្យ