ពីជគណិត​ថ្នាក់​ទី ១​០ ភាគ​១

$3.6 $3.00

Publish date: 2022-01-01

Category: ការរៀន និងការបង្រៀន

Publisher: We Start Education

Author Name: Unknown Author

99 Books Available.

Description:

សៀវភៅនេះសរសេរមានការពន្យល់ក្បោះក្បាយ។ សៀវភៅនេះមានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនចំពោះសិស្សានុសិស្ស។ រួមមាន ពន្យល់មេរៀនលម្អិត លំហាត់គំរូ និងដំណោះស្រាយ លំហាត់ជ្រើសរើសបន្ថែមជាច្រើន។