សៀវភៅ​សន្ទនា​ភាសា​កូ​រ៉េ ភាគ​១

$18 $15.00

Publish date: 2022-01-01

Category: ការរៀន និងការបង្រៀន

Publisher: Cam-Topik

Author Name: Unknown Author

99 Books Available.

Description:

សៀវភៅសន្ទនាភាសាកូរ៉េភាគ១ ជាសៀវភៅសម្រាប់ពលករ ពលការិនីខ្មែរដែលត្រៀមប្រឡងមកកូរ៉េ សម្រាប់សន្ទនាប្រចាំថ្ងៃ មានពាក្យច្រើន វេយ្យាករណ៍ចាំបាច់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ...។